Direct contact? Bel: 085 - 060 99 89

HomeVoorwaarden

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Waxsalon Smooth!:

1: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Waxsalon Smooth! en een cliënt waarop Waxsalon Smooth! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij Waxsalon Smooth! een behandeling geniet, gaat cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2: Inspanningen Waxsalon Smooth! 

Waxsalon Smooth! zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Waxsalon Smooth! zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van wijziging of aanvulling.

3: Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Waxsalon Smooth! melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Waxsalon Smooth! het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Waxsalon Smooth! moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Cliënt dient 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Waxsalon Smooth! de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4: Betalingen

Waxsalon Smooth! vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de salon en website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en /of zolang de voorraad strekt. Waxsalon Smooth! vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contact te voldoen.

5: Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Waxsalon Smooth! vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Waxsalon Smooth! aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Waxsalon Smooth! neemt de persoonlijke gegevens van de client op in een geautomatiseerd systeem. Waxsalon Smooth! behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Waxsalon Smooth! zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden.

6: Aansprakelijkheid

Waxsalon Smooth! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Waxsalon Smooth! is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Waxsalon Smooth! is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

7: Klachten

Indien de client een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk en persoonlijk gemeld worden aan de directie van Waxsalon Smooth!. Waxsalon Smooth! met de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Waxsalon Smooth! de behandeling opnieuw verrichtenzoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinsloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Waxsalon Smooth! en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8: Geheimhouding

Waxsalon Smooth! is verplicht tot geheimhouding van alles vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Waxsalon Smooth! verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9: Recht:

Op elke overeenkomst tussen Waxsalon Smooth! en de cliënt in Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan reeds bepalend.