Direct contact? Bel: 085 - 060 99 89

HomeVoorwaarden

Huisregels Waxsalon Smooth - De Wimperboutique

Je bent van harte welkom in onze salons.

Om een prettige ervaring te bevorderen, hanteren wij huisregels. Als je onze salon betreedt, ga je akkoord met de volgende regels:

 • Afspraak maken kan bij ons online, via de website. Of telefonisch op telefoonnummer 085-060 99 89.
 • Wij dienen bij het maken van een afspraak alle benodigde klantgegevens te noteren. Wanneer je deze niet afgeeft, kunnen wij de afspraak niet inplannen.
 • Je dient direct af te rekenen na de behandeling. Je kunt bij ons pinnen of contant afrekenen. Ook is het mogelijk om via de email een factuur te ontvangen waarin je de behandeling kan voldoen middels een iDEAL betaling.
 • Afspraak annuleren/wijzigen: je kunt tot 24 uur van tevoren de afspraak annuleren of wijzigen. Wanneer je te laat jouw afspraak annuleert of niet komt opdagen, zijn wij genoodzaakt om de behandeling voor volledig in rekening te brengen.
 • Wanneer je te laat bij ons komt, wordt de tijd dat je te laat was in mindering gebracht op de totaal geboekte behandeltijd. Wel wordt de volledige behandeling berekend.
 • Klachten van behandelingen dienen binnen 48 uur te worden doorgegeven.
 • Serviceafspraak voor een behandeling n.a.v. een klacht dient binnen een week gepland te worden, anders vervalt het recht op service.
 • Het is klanten niet toegestaan om andere ruimtes dan de salon en toilet te betreden.
 • Ruilen of geld terug bij aankoop van producten, is alleen mogelijk binnen 30 dagen na aankoop. En op vertoon van de kassabon en het artikel incl. verpakking dient onbeschadigd en compleet te zijn.
 • In geval van een strafbaar feit, zijn wij verplicht om aangifte te doen bij de Politie.
 • Camerabewaking is voor jouw en onze veiligheid en wordt actief gebruikt.
  Op verzoek van de Politie worden vastgelegde camerabeelden afgegeven aan de Politie.
 • Onze salon heeft de mogelijkheid om jou een (landelijke) ontzegging voor de duur van maximaal 12 maanden op te leggen wanneer de huisregels niet worden nageleefd.
 • Huisdieren worden niet toegelaten, met uitzondering van hulphonden.
 • Wij verzoeken je vriendelijk kinderen onder de 6 jaar niet mee te nemen tijdens een behandeling. Zowel door onze stylistes als door jou zelf kan er geen toezicht worden gehouden.
 • Dieren of kinderen op schoot houden tijdens de behandeling is niet toegestaan. Onze stylisten voeren uiterste precieze behandelingen uit, waardoor onverwachte bewegingen het eindresultaat kunnen belemmeren. Tevens dienen wij ook te denken aan onze hygiëne richtlijnen.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Waxsalon Smooth! & De Wimperboutique:

1: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique en een cliënt waarop Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique een behandeling geniet, gaat cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2: Inspanningen Waxsalon Smooth! & De Wimperboutique

Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van wijziging of aanvulling.

3: Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique  moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Cliënt dient 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4: Betalingen

Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de salon en website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en /of zolang de voorraad strekt. Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

5: Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique neemt de persoonlijke gegevens van de client op in een geautomatiseerd systeem. Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Waxsalon Smooth! zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden.

6: Aansprakelijkheid

Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

7: Klachten

Indien de client een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk en persoonlijk gemeld worden aan de directie van Waxsalon Smooth!. Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique met de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique de behandeling opnieuw verrichtenzoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinsloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8: Geheimhouding

Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique is verplicht tot geheimhouding van alles vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Waxsalon Smooth! / De Wimperboutique verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9: Recht

Op elke overeenkomst tussen Waxsalon Smooth! of De Wimperboutique en de cliënt in Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan reeds bepalend.